A LOGINTRADE Kft INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELÉRE

A LOGINTRADE Kft (székhelye: 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 5., cégjegyzékszáma: 13-09-116485, adószáma: 14122093-2-13, nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága), mint Szolgáltató, valamint ügyfele (a továbbiakban: Megrendelő) (és a továbbiakban közösen: Felek) között, a Szolgáltató által a biztonságtechnikai rendszerüzemeltetés illetve IT támogatás szolgáltatásokra vonatkozóan. A Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában minden esetben jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  1. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

1.1. A Szolgáltatás

A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja biztonságtechnikai szolgáltatások, úgy mint kamerarendszer, riasztórendszer, tűzjelzőrendszer, kapu automatizálás, strukturált hálózat,   beléptető rendszer, hangosító rendszer  és kültéri védelem telepítése, beüzemelése, ehhez kapcsolódó tanácsadás, karbantartás, valamint más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a Megrendelő részére. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Megrendelőt arról, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel az általa megbízott, szolgáltatást nyújtó szakemberek mindegyike rendelkezik.

1.2. A Szolgáltató elérhetőségei

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: +36-20-3795101;+36-20-3395653

weboldal: www.logintrade.eu

  1. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1. Szolgáltató biztosítja a http://logintrade.eu/ honlapján feltüntetett Szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit.

A Szolgáltatás megrendeléssel vehető igénybe. A megrendelés leadása, majd az arra adott ajánlat és annak elfogadása jelenti a szerződéskötés folyamatát, amelynek tartalmaznia kell a Szolgáltatás kezdőidőpontját és véghatáridejét, a Szolgáltatás konkrét díját/egységárát és a teljesítés helyét. Az egyedi szerződések teljesítéssel megszűnnek.

2.1.2. Szolgáltató        vállalja, hogy    a          Megrendelő     részére az        általa   az egyedi megrendeléssel         megrendelt      szolgáltatást     nyújtja,            melyért Megrendelő    a Szolgáltató által adott ajánlatban foglalt díjat köteles          fizetni  a Szolgáltatónak.

2.2. Az Megrendelő jogai és kötelezettségei

2.2.1. Megrendelő a Szolgáltatást kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használhatja. Így tilos a Szolgáltatást törvénybe ütköző célokra és módon használni. Amennyiben a Megrendelő ezen előírást megszegi, akkor az a Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amikor is a Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra vonatkozó Szerződést akár azonnali hatállyal fel is mondani.

2.2.2. A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Megrendelő tartozik felelősséggel és a Szolgáltató ilyen esetekben akár jogosult lehet a szolgáltatás korlátozására,
felfüggesztésére vagy súlyos esetben a szolgáltatás azonnali felmondására is, továbbá a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől a keletkezett valamennyi kárának a megtérítését is.

III. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM, FELELŐSSÉG

3.1. A Szolgáltató weboldalának tartalmának – ide értve az ingyenesen letölthető anyagokat is –, engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, közzététele a szerző feltüntetése nélkül tilos, szerzői jogi védelem alatt áll, a szerző írásos beleegyezéséig.

3.2. A Felek a szolgáltatás igénybevétele során tudomásukra jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

3.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

3.4. Szolgáltató adatkezelésére a Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzata vonatkozik.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1. Vitás kérdésekben Felek elsősorban a tárgyalás útján történő megegyezésre törekednek.

4.2. Jogvita esetén a Felek alávetik magukat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Budapesti Békéltető Testület vagy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és
Jogi Koordinációs Osztály kizárólagos döntésének. A szolgáltatásokkal kapcsolatban minőségi és biztonsági kifogások, a szerződéskötéssel és teljesítéssel kapcsolatos panaszok, felmerült viták (fogyasztói jogviták) rendezésének alternatív és díjmentes módja a békéltető testületekhez fordulás. A testülethez a Megrendelő, ha fogyasztó azután fordulhat, miután a Szolgáltatóval megkísérelte rendezni a panasz, kifogás megoldását. A kérelemben meg kell jelölni a jogvita kivizsgálásán túl a fogyasztói igényt is, valamint a kérelemhez csatolni kell a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztó előzetesen megkereste a vállalkozást, de az elutasította a kérését a vitarendezést illetően. A békéltető testületek a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működnek. Hozzájuk a fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a szerződés teljesítésének helye, esetlegesen a vállalkozás, illetve annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerint illetékes testülethez fordulhat kérelmével.

4.3. Online vitarendezési platform:

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.

4.4. A jelen ÁSZF kihirdetéstől visszavonásig marad hatályban. 

4.5. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, azzal, hogy Megrendelőre csak annak elfogadását követően vonatkozik. A Szolgáltató bármilyen szolgáltatásának igénybevétele feltételezi, hogy az Megrendelő megismerte és elfogadta a Szolgáltató vonatkozásában a mindenkor aktuális, hatályos ÁSZF-t.

4.6. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadók.

Lezárva és kihirdetve: 2018. május 25.

Az ÁSZF letöltése pdf-ben

Kalkulátorok

Tárhely igénylés

Facebook oldalunk

Kövess minket a Facebookon!

Joomla templates by Joomlashine